سیل ها | سدید دوار انرژی رستا

سیل ها

جــداکننده روغن، نشت بندگاز و همچنین سیل های روغن کاری

مجمــوعه مکمل یاتاقانهــا درمحفظه یاتــاقان با عنـوان جــداکننده روغن ( oil deflector ) و درمجموعه توربین وکمپرسورتحت عنوان نشت بندگاز ( gas seal ) و همچنین سیل های روغن کاری ( floating ring seal ) در این شرکت ازآلیاژهای آلومینیوم ، برنز و فولاد ساخته می شود .

Labyrinth Seal

Oil deflectors, metal gas seals & floating seals are also produced sadid Company from ferrous and non-ferrous alloys .
0/5 (0 نظر)