کنترل کیفیت | سدید دوار انرژی رستا

کنترل کیفیت

روش های کنتــرلی به روز شــده مرحلــه ای ، متنــاوب و کنتــرل آمـــاری فـرآینـد

کنترل کیفیت محصــولات این شــرکت با انجام کنتـرل بر روی مواد اولیه از نظـر جنـس و ابعـاد ، آغاز و با نظــارت بر پروســه تولیـد و نهــایتــا کنتـرل محصــولات نهایــی و ارائــه گزارش محصول پایان می پــذیرد . این امــر با استفاده از روش های کنتــرلی به روز شــده مرحلــه ای ، متنــاوب و کنتــرل آمـــاری فـرآینـد انجــام می پذیــرد .
صلاحیـت ابـــزار و تجهیــزات کنتــرلی و تولیــدی به صــورت مستــمر از طــرف واحــد کنتـــرل کیفیت مــورد بررسی و صحـه گـزاری قرار می گیـرد تا از عملکـرد صحیــح آنها اطمینــان حاصل گردد .
تستــهای غیر مخــرب ازجمــله التــراسونیــک و مایعـــات نافذ ، به منـظورکنتـرل چسبنــدگی آلیــاژیـاتــاقان به پوستــه ، براسـاس استانــداردهای روز ایـن صنـعت ( ISO4386-1 , ISO4386-3 ) بر روی صد درصد قطعات انجام می پذیرد.
سوابــق بــازرگانـــی ، مهندسی ، تولیـــدی وکنـترلی به منـظورتضمیــن کیفــیت محصـــول تولیـد شده ، تحت نظر سیــستم تضمیــن کیفـیت مراقبـت می گردنــد تـــا درصـورت نیـــاز و تولیــد مجــدد قطعـــات مــورد استفـــاده قــرارگیـــرند
کلیـه مستــندات و سـوابـق تحت نظــارت سیـستمهای استــاندارد ISO9001-2008 و ISO/TS 29001 – 2010 می باشنــد .

0/5 (0 نظر)