یاتاقانهای ژورنال و ژورنال تراست بابیتی | سدید دوار انرژی رستا

یاتاقانهای ژورنال و ژورنال تراست بابیتی

جنس پوسته یاتاقانها اغلب فـولادی ، برنــزی یا چــدنی می باشد

یاتاقان های ژورنال و ژورنال تراست بابیتی

این نوع یاتاقانها به علت طراحی ساده تر و امکان نصب آسان تر در تجهیــزات ،بخش عمده ای از یاتاقـانهای مورد مصرف درصنـایع مختلف را شامل می شـوند .

جنس پوسته این نوع یاتاقانها اغلب فـولادی ، برنــزی یا چــدنی است و از نظر هندسی به شکل یاتاقـــانهای ژورنـال ، تراست و ژورنــال تراست ( ترکیبــی ) تقسیم بنـدی می شونــد . این نوع یاتـاقانها بدلیـل داشتن پوستـه ضخیـم بــه طورمعـمول قابل بازســازی هستنـد و امکان استفاده مجــدد از آنها وجـود دارد .

همچنین به منظــور بهبود عملکرد و پایـداری این نوع یاتاقانها قطـرداخلی آنهــا به شکل های مختلف ازجمله بیضوی و خارج از مرکـز ماشینکاری می گردد .

Bi-Metal journal and joumal thrust bearings are the principal designed bearings in rotating equipment for their convenient and the ease of fitting in equipment (in housing). the repairing of bearing is feasible, in some cases, where it has a thicker shell.
0/5 (0 نظر)